Kjøpsvilkår

Innledning

Hos Filterhuset yter vi alltid vårt beste for å gi deg en god opplevelse, og det samme gjelder hver gang du handler hos oss. Vi elsker vårt arbeid og det tror vi kan merkes på vår service. Det skjer at vi gjør feil, men de retter vi naturligvis opp i til alles tilfredshet.

Filterhuset overholder naturligvis alle lover og regler for e-handel. Det betyder bl.a. at du skal opplyses om dine rettigheter som forbruker. Våre kjøpsvilkår er derfor både lange og omfangsrike. Det er ikke et uttrykk for at vi har mange reklamasjoner eller forsøker å fraskrive oss vårt ansvar, tvert imot vil vi sikre deg dine rettigheter som forbruker og sørge for at du alltid får god service. 

Kjøp hos Filterhuset er regulert av de nedenstående salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og e-handelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller både kjøperens og selgerens viktigste rettigheter og plikter for handelen.

Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

Partene

Selger er Filterhuset (filterhuset.no), Danfilter, Farum Gydevej 75, 3520 Farum, Danmark. 
Registrert i Norge med org-nr: 922 130 086, c/o Direct House, Bjørumsvegen 15, 4820 Froland, Norge.
E-post: info@filterhuset.no
Telefonnummer: 23 96 73 86
Betegnes i det følgende som selger/selgeren Filterhuset eller Danfilter. 

Kjøper er den forbruker som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

Pris

Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.

Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

Selger sender umiddelbart etter gjennomført bestilling ordrebekreftelse til kjøperens e-post.

Betaling

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.

Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.

Selgeren tilbyr også betaling med Vipps mobilbetaling. Vipps sine vilkår gjelder i slike tilfeller.

Det avkreves ikke gebyr for noen av betalingsmetodene.

Betaling skjer gjennom betalingsløsningen QuickPay.

Levering – Fri frakt ved kjøp over 750 kr.

Levering har funnet sted når kjøperen, eller hans representant, har overtatt forsendelsen.

Varer blir levert mot leveringskostnad på kr 79-125. Ved kjøp over 750 kr vil forsendelsen bli fraktfri. Kjøper kan velge mellom levering på døren eller et hentested.

Normalt blir ordre sendt innenfor 48 timer. Leveringstiden er deretter 3-5 virkedager, med mindre annet er spesifisert på produktsiden. 

Ordre blir sendt med sporing så kjøperen kan følge sin forsendelse. Denne blir levert av distributøren PostNord.

Kjøperen har 8 dager til å hente ut pakken fra hentestedet. Dersom varen ikke hentes ut vil selgeren belaste kjøperen et gebyr på kr 79.

Det leveres ikke til Svalbard eller Jan Mayen.

Risikoen for varen

Risikoen for varen går over på kjøper når han, eller hans representant, har fått varene levert i tråd med opplysningene i avsnittet “Levering”.

Om våre produkter

Et filter fra Filterhuset er produsert etter den gjeldende europeiske standard EN779:2012. Det er din sikkerhet for at vi overholder gjeldende EU normer for partikkelfiltrering, støvakkumulering samt trykktap over filtret.

Vi arbeider kun med europeiske kvalitetsråvarer i vår interne produksjons- og utviklingsavdeling. Vi kontrollerer kvaliteten fra start til slutt, og vi kan alltid garantere deg et filter av høy teknisk standard med lang levetid. 

Filterhuset produserer filtre til alle boligventilasjonsanlegg. Et filter fra Filterhuset er helt på nivå med et filter fra anleggets produsent. Vi arbeider løpende med optimering av produkter. Du vil derfor kunne oppleve at et filter fra Filterhuset er av bedre kvalitet enn originalen. Lurer du på hvorfor, kan det i sin enkelhet forklares med at vi har som mål å levere det beste filter vi kan produsere. Anleggsprodusenten har ofte et motstridende hensyn som går ut på å finne det billigste produktet. Hos Filterhuset er vi av den overbevisning at kvalitet betaler seg, derfor finner du på Filter-huset.no kun filter av beste kvalitet. Bemerk vennligst at enkelte produkter bruker modellbilder, eller filtre med mindre variasjoner i forhold til det produkt du mottar. Varen vil alltid være tydelig merket med ”Modellbilde”.

Angrerett

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven. Hos Filterhuset tilbyr vi utvidet åpent kjøp med opp til 30 dager.

Kjøperen må gi selger beskjed om bruk av angreretten innen 30 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

På vår hjemmeside finnes et skjema som kjøperen kan bruke til at melde at han/hun ønsker å benytte angreretten, men det er ikke et krav å bruke skjemaet. Trykk her for å komme til angreskjemaet. Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

Angrefristen begynner å løpe:

  • Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt.
  • Selges et abonnement, eller innebærer avtalen regelmessig levering av identiske varer, løper fristen fra dagen etter første forsendelse er mottatt.
  • Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er mottatt.

Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom selger ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten. Sørger selger for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 30 dager etter den dagen kjøperen mottok opplysningene.

Returnering
Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Filterhuset har gjort det enkelt å returnere varer, da det medfølger en returlapp i leveransen som

Testing av varen
Kjøper kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen.

Tilbakebetaling
Selger er forpliktet å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt tilbake.

2 års ubegrenset bytterett

Har du bestilt feil vare og ønsker å bytte til et annet produkt, så har vi 2 års ubegrenset bytterett. Alle varer som returneres til Filterhuset i ubrukt og intakt tilstand kan bytte til andre produkter fra Filterhuset.

30 dager etter du har mottatt din leveranse, kan du angre ditt kjøp og få pengene refundert. Er det gått mer enn 30 dager fra du har mottatt varen kan du ikke få pengene igjen, men du kan bytte varen til et annet produkt fra Filterhuset innenfor 2 år fra faktureringsdatoen. Det er din garanti for at vi alltid finner et filter som passer til ditt anlegg.

Ønsker du å bytte varen etter at din angrerett på 30 dager har utløpt, må du selv dekke kostnaden for å returnere varen til oss.

Forsinkelse og manglende levering

Dersom selger ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post).

• Oppfyllelse
Kjøper kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra selger. Kjøper kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selger at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Skulle vanskene falle bort innen rimelig tid, kan kjøper likevel kreve oppfyllelse.

Kjøperen taper sin rett til å kreve oppfyllelse om han eller hun venter urimelig lenge med å fremme kravet.

• Heving
Dersom selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, skal kjøperen oppfordre selger til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom selger ikke leverer varen innen tilleggsfristen, kan kjøperen heve kjøpet.

Kjøper kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart hvis selger nekter å levere varen. Tilsvarende gjelder dersom levering til avtalt tid var avgjørende for inngåelsen av avtalen, eller dersom kjøperen har underrettet selger om at leveringstidspunktet er avgjørende.

Leveres tingen etter tilleggsfristen forbrukeren har satt, eller etter leveringstidspunktet som var avgjørende for inngåelsen av avtalen, må krav om heving gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at kjøperen fikk vite om leveringen.

• Erstatning
Kjøperen kan kreve erstatning for litt tap som følge av forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid ikke dersom selgeren godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor selgers kontroll som ikke med rimelighet kunne blitt tatt i betraktning på avtaletiden, unngått, eller overvunnet følgene av.

Mangel ved varen - Reklamasjon

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen 5 år.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.

• Retting eller omlevering
Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

• Prisavslag
Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

• Heving
Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. Selgeren vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer.

• Oppfyllelse
Selger kan fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen. Er varen ikke levert, taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.

• Heving
Selger kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøperens side. Selger kan likevel ikke heve dersom hele kjøpesummen er betalt. Fastsetter selger en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse og kjøperen ikke betaler innen denne fristen, kan selger heve kjøpet.

• Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr
Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selger kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso. Kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

• Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer
Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer, kan selger belaste kjøper med et gebyr. Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske utlegg for å levere varen til kjøperen. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18 år.

Garanti

Garanti som gis av selgeren eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter punktet “Forsinkelse og manglende levering” og “Mangel ved varen - Reklamasjon”.

Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

For at du kan inngå avtale med oss har vi bruk for følgende opplysninger: Navn, adresse, tlf.nr. og e-postadresse.

Vi registrerer og utleverer de personopplysninger som er nødvendige for å kunne levere varen til deg. Dette er nødvendig for at PostNord skal kunne yte den bestilte service.

Vi samarbeider videre med en rekke andre virksomheter som oppbevarer og behandler data. Virksomhetene behandler utelukkende opplysninger på vår vegne og kan ikke bruke dem til egne formål.

Vi samarbeider kun med databehandlere i EU eller i land som kan gi dine opplysninger en tilstrekkelig beskyttelse. 

Personopplysningene registrert hos Danfilter Aps og våre samarbeidspartnere oppbevares i 5 år fra din senest avgivne ordre etter dette slettes opplysningene.

Som kunde hos Filterhuset.no, har du alltid rett til at gjøre innsigelse mot registreringen. Du har også rett til innsikt i hvilke opplysninger som er registrert om deg. Hvis du mener at opplysningene er unøyaktige har du rett til å få dem rettet. I noen tilfeller plikter vi å slette dine persondata hvis du ber om det. Det kan f.eks. være hvis dine data ikke lengre er nødvendige i forhold til det formål som vi skulle bruke dem til. Disse rettighetene har du etter personopplysningsloven og henvendelser i denne forbindelse hermed rettes til: info@filterhuset.no. Den dataansvarlige (GDPR ansvarlige) på filter-huset.no er Henrik Friis, direktør.

Du finner en komplett versjon av vår personvernpolitikk her.

Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punktene “Forsinkelse og manglende levering” og “Mangel ved varen - Reklamasjon”. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no.

Europa-kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr

keyboard_arrow_up